Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.nowiny.pl, jest prowadzony przez Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Tadeusza Kościuszki 32 a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000134401, o kapitale zakładowym 156.000,00 zł, NIP 639-000-43-73, REGON: 270613348
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Tadeusza Kościuszki 32 a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000134401, o kapitale zakładowym 156.000,00 zł, NIP 639-000-43-73, REGON: 270613348
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 3. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, co do której stosuje się przepisy związane z ochroną konsumenta.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna (poza Przedsiębiorcą-Konsumentem), osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.nowiny.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, z którego złożeniem, w następstwie zarejestrowania zamówienia w systemie informatycznym Sklepu, wiąże się obowiązek zapłaty.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 47-400 Racibórz, ul. Tadeusza Kościuszki 32
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 32 4154727
 3. Adres poczty elektronicznej sprzedawcy: sklep@nowiny.pl
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 26 1560 1140 0000 9090 0003 3428
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8.00-16.00.
 7. Oświadczenia o reklamacji, zwrocie lub inne oświadczenia materialnoprawne związane z działalnością Sprzedawcy określoną w niniejszym regulaminie mogą zostać skutecznie złożone wyłącznie na adres do doręczeń Sprzedawcy – w formie pisemnej na adres określony w pkt 1 powyżej, natomiast w formie elektronicznej (nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w pkt 3 określonym powyżej; wszelkie oświadczenia złożone na inny adres nie odniosą skutku;
 8. Fizyczny zwrot Towaru, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub składania reklamacji, może zostać skutecznie dokonany wyłącznie na adres do doręczeń sprzedawcy określony w pkt 1 powyżej – w przeciwnym razie Klient odpowiada za powstałą w ten sposób szkodę. 

§ 4

Warunki techniczne

 1. Do poprawnego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest:  

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Microsoft Edge.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5

Informacje ogólne

 1. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych. 
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień nie wymaga zakładania Konta. Do składania zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymagane jest podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. 
 4. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu, w związku z czym mogą Państwo wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
 6. Wizualizacje Produktów (w tym kolorów, nadruków, itp.) udostępnione w Sklepie stanowią wyłącznie ilustrację rzeczywistego wyglądu Produktów, od których mogą się różnić ze względu na różne technologie odwzorowywania kolorów w urządzeniach użytkowanych przez Klientów.  

§ 6

Zasady składania Zamówienia i zawierania umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
 2. Wybór zamawianych Produktów odbywa się poprzez dodanie ich do koszyka. 
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów. 
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia należy zaakceptować Regulamin, podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe oraz nacisnąć przycisk potwierdzający złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty wydruku specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży.

§ 7

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska DPD,
b. Przesyłka za pośrednictwem paczkomatu InPost,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 32 a, 47-400 Racibórz

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatności elektroniczne

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności są wyświetlane na stronie Sklepu.
 2. Dostawa Produktów jest ograniczona do Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest na nazwisko odbiorcy i adres wskazane przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zamówiony Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument (wyłącznie w zakresie Produktu niezwiązanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą) może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku skutecznego wykonania prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument jest zobowiązany do zwrotu fizycznego Produktu Sprzedawcy pod adresem do doręczeń wskazanym w §3 regulaminu lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odstąpił od umowy.
 4. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta nastąpi na skutek złożenia pisemnego oświadczenia na adres do doręczeń wskazany w §3 pkt 1 regulaminu; Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 6. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupu Produktów.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktów bądź dowodu odesłania ich. 
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10

Reklamacje i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Składając zamówienie Klient oświadcza, że przyjmuje stan Produktu opisany na stronach Sklepu, w skutek czego Klient traci prawo do powoływania się na opisywane tam wady; powyższe skutkować będzie odmową reklamacji i nieuznaniem roszczenia z tytułu rękojmi rzeczy sprzedanej.
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad, za wyjątkiem wad wskazywanych w opisie produktu.
 4. W przypadku wystąpienia nowej, nieokreślonej w opisie Produktu wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres do doręczeń Sprzedawcy określony w §3 pkt 1 Regulaminu.
 7. W reklamacji należy zawrzeć co najmniej zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację (w tym obowiązujący adres do doręczeń), oraz sformułowane, mające oparcie w przepisach prawa cywilnego żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Produkt odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu; w przeciwnym razie Klient odpowiedzialny będzie za wynikłą stąd szkodę.
 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. W pozostałym zakresie Sprzedawca nie udziela gwarancji na żaden Produkt.

§ 11

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w poprawnego działania Sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. W momencie wystąpienia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach i/lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości można zgłaszać Sprzedawcy pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni lub w przypadku braku możliwości rozpatrzenia jej w tym czasie do poinformowanie Klienta o terminie rozpatrzenia.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub przesyłką za pośrednictwem paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 3. Szczegółowe zasady Polityki Prywatności stosowane przez Sprzedawcę dostępne są pod adresem nowiny.pl/polityka-prywatnosci.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. między innymi: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com
Free shipping
for orders over 50%